Get on Top von Kicejara   ( Mara )

HD: A2  /   uneingeschränkte Zuchtzulassung

Vater: Peasblossom Xanti

Mutter: Lordsett American Beauty
Mara 18 Monate alt!

Mara 14 Monate alt!             ....... endlich Schnee

Mara 1 Jahr alt!

15.10.2020   Mara auf Krautsand

                                                               Mara 9 Monate alt!

Mara 7,5 Monate alt!                      ............    mit Jannis

7 Monate alt!

6 Monate alt!

Mara 5 Monate alt!

Mara 4,5 Monate alt!

                                                                                                                           Mara mit ihrer Mama Amica

Mara 15 Wochen alt!

                                                                          ........ mit unserer Hundeoma Alive

Mara 13 Wochen alt!                                                                      Frida, Mara und Ivy

12 Wochen alt!

8 Wochen alt!                     6 Wochen alt!                            5 Wochen alt!

5 Wochen alt!

2 Wochen alt!                            1 Woche alt!